• ΚΔΑΠ Da Vinci by Ορμή

    Συμπληρώστε την αίτηση και μάθετε αν δικαιούστε χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ

Αίτηση ενδιαφέροντος

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση για το ΚΔΑΠ da vinci εδώ


Δικαιολογητικά Εγγραφής

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΤΟΥΣΕΣ απαιτείται:

  • Εκτύπωση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής αίτησης, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986. Η αιτούσα οφείλει να υπογράψει την εκτυπωμένη αίτηση (πρωτότυπη υπογραφή).
  • Αποδεικτικό Στοιχείο Ταυτότητας(Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο)
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
  • Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) φορολογικού έτους 2019 (εισοδήματα 2019)

Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά αναφέρονται σε κάθε ενότητα, κατά περίπτωση.